Đổi thẻ cào

► Thẻ Viettel check seri trước khi khiếu nại 

► ĐIỀN SAI SR THẺ KHÔNG NHẬN KIẾU NẠI
► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền theo mệnh giá nhỏ nhất.

►  Hổ trợ đấu api free cho shop game, shopp acc.  

►  Không nhận api web đổi thẻ cào, các nguồn thẻ bất hợp pháp. Nếu phát hiện cố ý khoá tài khoản

Form đổi thẻ mặc định:

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Member/Xác Thực 13.5 % 13.5 % 13.5 % 12.5 % 12.5 % 13.5 % 14.5 % 15.5 % 15.5 %
Member 14 % 14 % 14 % 13 % 13 % 14 % 15 % 16 % 16 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Member/Xác Thực 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Member 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Member/Xác Thực 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13.5 %
Member 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 14.5 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Member/Xác Thực 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Member 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Member/Xác Thực 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Member 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ
Member/Xác Thực Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Member Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Member/Xác Thực 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 24 % 24 %
Member 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 24.3 % 25.3 % 25.3 %
Nhóm 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Member/Xác Thực Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Member Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Lịch sử đổi thẻ
C.B
Trạng thái
Serial
Mã thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá gửi
Mệnh giá thực
Chiết khấu
Khách nhận
Thời gian
Hiện tại chưa có dữ liệu
Callback
Thống kê đổi thẻ
Ngày thống kê
Tổng thẻ đã gửi
Thẻ đúng
Thẻ sai
Thẻ sai mệnh giá
Thực nhận
Hiện tại chưa có dữ liệu
đ đ đ đ đ
Telegram admin