Kết nối Api mua mã thẻ

Cỡ chữ

Đăng lúc 15:46:06 ngày 01/11/2021 | Lượt xem 2289

THẺ ĐIỆN THOẠI      
Nhà cung cấp Loại thẻ   Chiết khấu %
VIETTEL(VTT) Viettel 10.000đ   2.6%
  Viettel 20.000đ   4%
  Viettel 30.000đ   2.6%
  Viettel 50.000đ   4%
  Viettel 100.000đ   4%
  Viettel 200.000đ   4%
  Viettel 300.000đ   2.9%
  Viettel 500.000đ   4%
  Viettel 1.000.000đ   2.4%
VINA(VNP) Vinaphone 10.000đ   4.5%
  Vinaphone 20.000đ   4.5%
  Vinaphone 30.000đ   4.5%
  Vinaphone 50.000đ   4.5%
  Vinaphone 100.000đ   4.5%
  Vinaphone 200.000đ   4.5%
  Vinaphone 300.000đ   4.5%
  Vinaphone 500.000đ   4.5%
MOBI(VMS) Mobifone 10.000đ   4.1%
  Mobifone 20.000đ   4.1%
  Mobifone 30.000đ   4.1%
  Mobifone 50.000đ   4.1%
  Mobifone 100.000đ   4.1%
  Mobifone 200.000đ   4.1%
  Mobifone 300.000đ   4.1%
  Mobifone 500.000đ   4.1%
VNMOBILE(VNM) Vnmobile 30000   0%
  Vietnamobile 10.000đ   5.9%
  Vietnamobile 20.000đ   5.9%
  Vietnamobile 50.000đ   5.9%
  Vietnamobile 100.000đ   5.9%
  Vietnamobile 200.000đ   5.9%
  Vietnamobile 300.000đ   5.9%
  Vietnamobile 500.000đ   5.9%
THẺ GAME      
Nhà cung cấp Loại thẻ   Chiết khấu %
GARENA(GAR) Garena 20.000đ   5.5%
  Garena 50.000đ   5.5%
  Garena 100.000đ   5.5%
  Garena 200.000đ   5.5%
  Garena 500.000đ   5.5%
APPOTA(APT) Appota 50.000đ   5.4%
  Appota 100.000đ   5.4%
  Appota 200.000đ   5.4%
  Appota 300.000đ   5.4%
  Appota 500.000đ   5.4%
  Appota 1.000.000đ   5.4%
  Appota 2.000.000đ   5.4%
  Appota 3.000.000đ   5.4%
  Appota 5.000.000đ   5.4%
ZING Zing 10.000đ   5.7%
Zing 20.000đ   5.7%
Zing 50.000đ   5.7%
Zing 100.000đ   5.7%
Zing 200.000đ   5.7%
Zing 500.000đ   5.7%
Zing 1.000.000đ   5.7%
VCOIN(VTC) Vcoin 10.000đ   4.7%
  Vcoin 20.000đ   4.7%
  Vcoin 50.000đ   4.7%
  Vcoin 100.000đ   4.7%
  Vcoin 200.000đ   4.7%
  Vcoin 300.000đ   4.7%
  Vcoin 500.000đ   4.7%
  Vcoin 1.000.000đ   4.7%
  Vcoin 2.000.000đ   4.9%
  Vcoin 3.000.000đ   4.7%
  Vcoin 5.000.000đ   4.7%
GATE(FPT) Gate 10.000đ   4.7%
  Gate 20.000đ   4.7%
  Gate 50.000đ   4.7%
  Gate 100.000đ   4.7%
  Gate 200.000đ   4.7%
  Gate 500.000đ 4.7%
  Gate 1.000.000đ   4%
  Gate 2.000.000đ   4%
  Gate 5.000.000đ   4%
CAROT(CAT) Carot 50.000đ   18%
  Carot 100.000đ   18%
  Carot 200.000đ   18%
  Carot 500.000đ   18%
  Carot 1.000.000đ   18%
FUNCARD(FUNC) Funcard 10.000đ   5.9%
  Funcard 20.000đ   5.9%
  Funcard 50.000đ   5.9%
  Funcard 100.000đ   5.9%
  Funcard 200.000đ   5.9%
  Funcard 500.000đ   5.9%
  Funcard 1.000.000đ   5.9%
  Funcard 2.000.000đ   5.9%
  Funcard 5.000.000đ   5.9%
SCOIN(SCI) Scoin 10.000đ   4.5%
  Scoin 20.000đ   4.5%
  Scoin 50.000đ   4.5%
  Scoin 100.000đ   4.5%
  Scoin 200.000đ   4.5%
  Scoin 500.000đ   4.5%
  Scoin 1.000.000đ   4.5%
  Scoin 2.000.000đ   4.5%
  Scoin 5.000.000đ   4.5%
GOSU(GSU) Gosu 10.000đ   5.4%
  Gosu 20.000đ   5.4%
  Gosu 50.000đ   5.4%
  Gosu 100.000đ   5.4%
  Gosu 200.000đ   5.4%
  Gosu 500.000đ   5.4%
  Gosu 1.000.000đ   5.4%
SOHACOIN(SHC) Sohacoin 10.000đ   5.3%
  Sohacoin 20.000đ   5.3%
  Sohacoin 50.000đ   5.3%
  Sohacoin 100.000đ   5.3%
  Sohacoin 200.000đ   5.3%
  Sohacoin 500.000đ   5.3%
  Sohacoin 1.000.000đ   5.3%
  Sohacoin 2.000.000đ   5.3%
  Sohacoin 5.000.000đ   5.3%
ONCASH(OCH) Oncash 20000   6.4%
  Oncash 50000   6.4%
  Oncash 100000   6.4%
  Oncash 200000   6.4%
  Oncash 500000   6.4%
VEGA(VGA) Vega 20000   5.9%
  Vega 50000   5.9%
  Vega 100000   5.9%
  Vega 200000   5.9%
  Vega 500000   5.9%
  Vega 1000000   5.9%
  Vega 2000000   5.9%
BIT( BITVN)      
       
  Bit 50000   5.5%
  Bit 100000   5.5%
  Bit 200000   5.5%
  Bit 500000   5.5%
  Bit 1000000   5.5%
  Bit 2000000    5.5%
  Bit 5000000    5.5%
KUL(KUL)      
       
  Kul 10000   5.5%
  Kul 20000   5.5%
  Kul 50000   5.5%
  Kul 100000   5.5%
  Kul 200000   5.5%
  Kul 500000   5.5%
  Kul 1000000   5.5%
  Kul 2000000   5.5%
Telegram admin